Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek


ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań , woj. wielkopolskie
  • +48 61 8491 448
  • +48 61 8480 403

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek 
Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej
Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Konto: SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA W POZNANIU, ODDZIAŁ POZNAŃ
44 9043 1070 2070 0017 9591 0001

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

Nr wpisu do KRS: 0000 1044 15

Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej jest ośrodkiem wysokospecjalistycznym w zakresie opieki nad dziećmi z chorobami serca i nerek. Leczonych jest w niej co roku około 3500 pacjentów w wieku 0-18 roku życia, a blisko 4000 udzielanych jest w poradniach specjalistycznych- kardiologicznej, kardiologii prenatalnej i nefrologicznej.

Klinika obejmuje specjalistyczną opieką kardiologiczną dzieci z Województwa Wielkopolskiego, a także kierowane do zabiegów kardiochirurgicznych i wymagających pooperacyjnego nadzoru kardiologicznego z Województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Jest to rejon zamieszkały przez ok. 6,5 miliona ludności - 20% populacji Polski. W ramach stałego, 24- godzinnego nadzoru specjalistycznego, przyjmowane są do niej noworodki, niemowlęta i dzieci z najcięższymi chorobami układu krążenia, w tym z krytycznymi wadami serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, nadciśnieniem tętniczym, zespołem metabolicznym, a także wymagające badań diagnostycznych przed wykonywanym w trybie pilnym zabiegiem kardiochirurgicznym, kardiologicznym zabiegiem interwencyjnym, w trakcie lub po zabiegu operacyjnym. W Klinice wykonuje się unikatowe zabiegi u dzieci z zaburzeniami rytmu serca - krioablację i ablację RF podłoża arytmii, wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów i wszystkich typów stymulatorów serca, a także kardiologiczne zabiegi interwencyjne, w tym m.in. nieoperacyjne zamykanie ubytków przegród serca, przewodu tętniczego, plastykę balonową zastawki aortalnej, zastawki tętnicy płucnej, czy też poszerzanie zwężonych naczyń za pomocą stentów.

Klinika pełni także funkcję ośrodka referencyjnego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej. Obejmuje specjalistyczną opieką nefrologiczną dzieci z Województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego. Na oddziałach nefrologicznych Kliniki leczone są noworodki, niemowlęta i dzieci z wrodzonymi wadami układu moczowego, zapaleniami nerek, niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, zakażeniami układu moczowego, zaburzeniami funkcji nerek, nadciśnieniem tętniczym, a także ostrymi zatruciami wymagającymi leczenia nerkozastępczego. W Pracowni Dializ leczone są dzieci z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.

 

Aby sprostać obowiązkom ośrodka referencyjnego z kardiologii i nefrologii dziecięcej musimy posiadać wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Konieczne jest także zapewnienie jak najlepszych warunków leczenia ciężko chorym dzieciom. Wiąże się to z bardzo dużym obciążeniem finansowym, przekraczającym nasze możliwości. Nie możemy też odesłać chorego dziecka do innego ośrodka tłumacząc ten fakt brakiem środków na diagnostykę i leczenie.

Ktoś kiedyś powiedział „Tyle w nas człowieka, ile potrafimy dać innym”. Mając to na uwadze i nie chcąc bezradnie patrzeć na cierpienie tych najbardziej poszkodowanych małych pacjentów, utworzyliśmy przy Klinice Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek. Jest ono organizacją pożytku publicznego.

Główne cele działalności Stowarzyszenia to:

  • Wspieranie bieżącej działalności Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w zakresie zakupu sprzętu i aparatury

  • Poprawa warunków hospitalizacji dzieci z chorobami serca i nerek oraz świadczonych usług diagnostyczno-leczniczych poprzez modernizację i rozbudowę Kliniki

  • Rozwijanie i propagowanie wszelkiej pomocy dzieciom z chorobami serca i nerek, głównie poprzez pomoc finansową i rzeczową

  • Poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci z chorobami serca i nerek, w tym opracowanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami

  • Promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o chorobach serca i nerek u dzieci

  • Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie

  • Prowadzenie działalności, której celem jest pozyskiwanie sponsorów, osób prawnych i fizycznych, które wspomagać będą działalność Stowarzyszenia przekazując aparaturę oraz środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu i wysokospecjalistycznej aparatury

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków. Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.

Dzięki dotychczas zebranym środkom i pomocy Sponsorów, udało się nam zakupić do Kliniki m.in. system centralnego monitorowania czynności serca i oddechów na Oddział IV, noworodkowo-niemowlęcy, aparat usg do badania dzieci z chorobami nerek, głowicę echokardiograficzną do badania dużych naczyń, pulsoksymetry, a także łóżka, szafki i telewizory z DVD dla dzieci hospitalizowanych na Oddziale VI dziecięco-młodzieżowym i w Pracowni Dializ, krzesła dla rodziców czuwających przy łóżkach chorych noworodków i niemowląt, klimatyzatory do Pracowni Dializ i na sale niemowlęce gdzie leczone są maluchy z najcięższymi chorobami serca i nerek, w tym z siniczymi wadami serca.

Najpilniejsze nasze potrzeby to zakup sztucznej nerki, przezprzełykowej głowicy echokardiograficznej do badań noworodków i niemowląt oraz pulsoksymetrów. Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w służbie zdrowia, nie możemy liczyć na ich zakup ze środków centralnych ani szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera. Konieczny jest także kapitalny remont i rozbudowa Kliniki. Potrzebne na to środki są bardzo duże, ale mamy nadzieję, że znajdziemy ludzi wielkiego serca, dzięki którym możliwe będzie jego przeprowadzenie. 

 

KLINIKA KARDIOLOGII I NEFROLOGII DZIECIĘCEJ I KATEDRA PEDIATRII 
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 
W POZNANIU

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab.med. Aldona Siwińska

Zastępca Kierownika Kliniki ds. Nefrologii: Prof.dr hab.med. Jacek Zachwieja

Zastępca Kierownika Kliniki ds. Kardiologii: Prof.UM dr hab.med. Waldemar Bobkowski

60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
Tel.: 61 8480 403, 61 8491 448; Fax: 61 8480 403 
E-Mail: kardnefr@ump.edu.pl http://www.sk5.am.poznan.pl

 

Podobne organizacje