Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

Regulamin portalu www.fundacje.org

Regulamin świadczenia usług w portalu internetowym

www.fundacje.org

I Postanowienia ogólne.

1 Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi internetowej

w postaci:

  • zamieszczenia prezentacji

  • zamieszczenia wizytówki

  • zamieszczenia logo

  • zamieszczenia innych form reklamy: ( banery, artykuły sponsorowane i inne)

  • rejestracji subdomeny

w portalu internetowym www.fundacje.org

2 Usługodawcą jest firma „Humed” Hubert Sadłocha, prowadząca portal internetowy www.fundacje.org

3 Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie „Humed” Hubert Sadłocha świadczenie usługi internetowej w pkt. 1 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na powyższej stronie internetowej lub wysłanie zlecenia listownie bądź za pomocą poczty e-mail.

4. Złożenie zlecenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a firmą „Humed” Hubert Sadłocha o świadczenie usługi internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania „okresu abonamentowego”.

5. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firmy „Humed” Hubert Sadłocha.

7. „Humed” Hubert Sadłocha zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.fundacje.org

W przypadku zmian w Regulaminie Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach www.fundacje.org, na zasadach określonych w art. VII Regulaminu.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, „Humed” Hubert Sadłocha ma prawo do:

a) potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,

b) odrzucenia oferty i utrzymania usługi internetowej na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego

8. "Okres abonamentowy" to maksymalny okres czasu przeznaczony na udostępnienie usługi internetowej w portalu www.fundacje.org

9. "Dostępność usługi" to widzialność usługi internetowej w portalu www.fundacje.org. Gwarancja dostępności dotyczy wszystkich oferowanych usług. W czas dostępności usługi wliczane są również przerwy dotyczące konserwacji systemu.

II Zamawianie usługi internetowej.

1. „Humed” Hubert Sadłocha zobowiązuje się do aktywowania usługi internetowej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na powyższej stronie internetowej lub wysłanie zlecenia listownie bądź za pomocą poczty e-mail.

2. Rachunek zostanie wystawiony oraz wysłany pocztą do Klienta do 7 od momentu zamówienia usługi.

3. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę internetową w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie „Humed” Hubert Sadłocha odnotuje wpłatę na koncie tytułe utrzymania usługi internetowej, dostęp do niej zostanie odblokowany,a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w elektronicznym wniosku zamówienia, liczony od daty zamówienia usługi z zastrzeżeniem określonym w art. II Regulaminu.

4. Usługa internetowa nieopłacona w ciągu 14 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi internetowej. Zamówienie zostanie anulowane, o czym „Humed” Hubert Sadłocha poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

III Płatności

1. Opłata za usługę internetową ustalana jest według cennika znajdującego się na stronie portalu, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.

2. Płatność za usługę internetową rozliczana jest w okresach abonamentowych.

3. "Humed" Hubert Sadłocha zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie portalu i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi internetowej w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi, lub zgodnie z zawartą indywidualnie umową.

4.Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez "Humed" Hubert Sadłocha rachunek bankowy

5. Rachunek tytułem utrzymania usługi wystawiany jest zgodnie z danymi podanymi przez Klienta.

6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w "Humed" Hubert Sadłocha koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta ("Humed" Hubert Sadłocha) pokrywa Zleceniodawca.

7.Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce.

III a Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.

1. Klient zobowiązany jest do informowania "Humed" Hubert Sadłocha o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.

2.Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.

Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.

4. "Humed" Hubert Sadłocha ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli, Klient złamie postanowienia umowy.

IV Obowiązki i odpowiedzialność "Humed" Hubert Sadłocha.

1. Firma "Humed" Hubert Sadłocha zobowiązana jest do świadczenia usługi internetowej w pełnym zakresie i z należytą starannością, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub błędne wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

2. Firma "Humed" Hubert Sadłocha zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi internetowej, związanych z obsługą i konserwacją systemu.

3. Firma "Humed" Hubert Sadłocha gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku.

4. "Humed" Hubert Sadłocha nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

a. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich

b. klęsk żywiołowych,

c. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.

5. Odpowiedzialność "Humed" Hubert Sadłocha jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

V Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana "Humed" Hubert Sadłocha w formie pisemnej na adres korespondencyjny "Humed" Hubert Sadłocha i określać:

a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta "Humed" Hubert Sadłocha,

b) rodzaj usługi, której dotyczy,

d) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego błędu

Firma "Humed" Hubert Sadłocha zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania poprzez wskazanie - czy uznaje reklamacje, sposób rozwiązania problemu, informację czy reklamacja jest uzasadniona

VI Postanowienia końcowe.

1. Do umowy pomiędzy Klientem a "Humed" Hubert Sadłocha zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a firmą "Humed" Hubert Sadłocha , którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby "Humed" Hubert Sadłocha.

3. "Humed" Hubert Sadłocha zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2008 r.

Dane Firmy:

Humed” Sadłocha Hubert

ul. Słoneczna 23 lokal 87

25 – 731 Kielce

Woj. Świętokrzyskie

NIP: 959 – 039 – 90 – 18

Dane teleadresowe biura:

Hubert Sadłocha

ul. Meissnera 4 lokal 27

25-634 Kielce

Woj. Świętokrzyskie

Telefony:

Komórkowy:

502 225 240

Stacjonarny:

41 336 82 43

Poczta e-mail:

fundacje@fundacje.org

hubertsadlocha@fundacje.org

 


« powrót do: O nas