Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

Polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych Klientów jest naszym obowiązkiem. Dbamy o to, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). W tym dokumencie zawarliśmy informacje o tym, jak chronimy prywatność Klienta oraz jak przetwarzamy dane pozyskane na stronie www.fundacje.org

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.fundacje.org jest Humed Sadłocha Hubert, adres siedziby: ul. Słoneczna 23/87, 25-731 Kielce, NIP: 9590399018, REGON: 260025317,, adres poczty elektronicznej: fundacje@fundacje.org, telefon 41 3368243, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

    

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

  • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  • Imię i nazwisko,

  • Adres e-mail,

  • Numer telefonu,

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: fundacje@fundacje.org


Informacje ogólne:

Hubert Sadłocha - właściciel portalu - zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, którą możecie Państwo znaleźć na podstronie: www.fundacje.org/o-nas/polityka-prywatnosci.html Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: NIE sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich portalów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj portalów, nie prenumeruj elektronicznych i bezpłatnych czasopism oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez portal.

Dane Osobowe:

W czasie korzystania z portali należących do Hubert Sadłocha możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania portalu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Subskrypcja bezpłatnych czasopism: Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Hubert Sadłocha może wymagać podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów:

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Hubert Sadłocha wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Niezapowiedziane Wiadomości: Hubert Sadłocha zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do jego portali, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisu. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe:

Dane osobowe podane na portalach należących do Hubert Sadłocha przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Hubert Sadłocha nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Inne formularze: Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Hubert Sadłocha i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Hubert Sadłocha nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka):

Niektóre obszary serwisów należących do Hubert Sadłocha mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy:

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Hubert Sadłocha. W przypadku pytań proszę pisać: hubertsadlocha@fundacje.org

Wyłączenie Odpowiedzialności:

Stworzyłem portal www.fundacje.org, aby pomagać czytelnikom znaleźć informacje o fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach, którym można przekazać 1% swojego podatku.

Mimo, że portal przedstawia aktualnie obowiązujące zasady przekazywania 1% podatku , nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkich rad i sugestii które przedstawiam bez konfrontacji tych danych z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Zawarte w moich serwisach artykuły nie zawsze są zgodne z moją opinią. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną. Hubert Sadłocha oraz jego redakcja serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Wszystkie dane adresowe zawarte w sewisie jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji. Hubert Sadłocha i redakcja dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych w portalu.Wszelkie znaki towarowe i loga są własnością ich twórców i zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

Wszystkie dane i informacje zawarte w portalu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Hubert Sadłocha nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w portalu www.fundacje.org

Jakiekolwiek kopiowanie elementów tej strony, oraz przetwarzanie elektroniczne i umieszczanie w internecie,w całości, lub we fragmentach, bez wiedzy i zgody Ich autorów, zabronione.

Zastrzegam sobie prawo do bezpłatnego umieszczania wizytówek i prezentacji fundacji i innych organizacji pożytku publicznego.

Stworzyłem www.fundacje.org aby pomóc Ci znaleźć informacje o fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach, którym możesz ofiarować 1% swojego podatku.

 

Zobacz również : Regulamin świadczenia usług w portalu www.fundacje.org


« powrót do: O nas