Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

Co to są organizacje pożytku publicznego?

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,

 • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego,

 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,

 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji,

 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,

 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,

 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej,

 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym,

 • działalności charytatywnej,

 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych,

 • ochrony i promocji zdrowia,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,

 • działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 • kultury fizycznej i sportu,

 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 • ratownictwa i ochrony ludności,

 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 • ochrony praw konsumentów,

 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • promocji i organizacji wolontariatu.

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:

 • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,

 • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego,

 • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,

 • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.


« powrót do: Informacje