Ogólnopolski Katalog Organizacji Pożytku Publicznego

ORGANIZACJE WEDŁUG CELÓW DZIAŁALNOŚCI:

Badania naukowe Dziedzictwo narodowe Edukacja i wychowanie Leczenie, profilaktyka, zdrowie Ochrona środowiska Ochrona zwierząt Pomoc bezdomnym i biednym Pomoc dzieciom Pomoc osobom starszym i chorym Prawa człowieka Religie Sport, turystyka, rekreacja

ORGANIZACJE W TWOJEJ OKOLICY:

SZCZEGÓLNIE POLECANE ORGANIZACJE

 • Caritas Diecezji Sandomierskiej
 • Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Serca i Nerek
 • Komitet Pomocy dla Zwierząt
 • Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym - Agnieszka
 • Fundacja "Kocia Mama"
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu (TOZ O/Zabrze)
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny
 • Fundacja Chcę Żyć
REKLAMA


P R E Z E N T A C J E  O. P. P. 

         

          

         

         

     

         

          

          

                

            


              

Informacje na temat 1% podatku:

 

.JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS Organizacji

 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

   

  Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?

1% podatku dochodowego mogą przekazać Organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

  1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

 • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;

 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;

 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;

 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;

 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,

 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,

 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 1% PODATKU


P A R T N E R Z Y

   

 


 Organizacje w Twoim mieście

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.